ข่าวสาร

ประชุมติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานการประชุมติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจการติดตามฯ ในประเด็น นโยบายเร่งด่วน (Quick Policy : OP) ของ สพฐ. ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. นโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐาน สพท. โดยมี ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากร สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com