ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางเรืองอุไร บุญช่วยชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน และมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ประชุมได้รับทราบพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ข้อมูลพื้นฐานค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนอำเภอนบพิตำ และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ นอกจากนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2566-2570) สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี 2566 สำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช การขอใช้พื้นที่ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยขอต่อสัญญากับป่าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี 2564 และการก่อสร้างพระบรมราชนุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com