ข่าวสาร

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด โดยมี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช
นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล กล่าวว่า จากการที่กิจการสหกรณ์ฯ ได้ก่อตั้งโดยการรับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และได้ปรึกษาหารือกับข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้เห็นตรงกันในอันที่จะช่วยเหลือซึ่งกัน และกันตามหลักสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของมวลสมาชิกให้ดีขึ้น และยังขจัดการเอารัดเอาเปรียบ ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันอย่างเห็นอกเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งสหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาที่ คณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ฝ่ายจัดการ และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ต่างได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ถึงแม้ว่าในปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลงไปบ้างแต่ก็มีปัจจัยในด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิก เช่น สภาวะเงินเฟ้อ เศรษฐกิจชะลอตัว ราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคปรับตัวสูงขึ้น แต่สหกรณ์ฯ ก็ยังสามารถเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งนี้ ความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในองค์กรสหกรณ์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ช่วยกันอุดหนุนและร่วมพัฒนากิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก อีกทั้งยังปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ นำมา
ซึ่งความสำเร็จโดยรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com