ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ผอ.และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 4 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินคุณภาพและทดสอบ ปีการศึกษา 2565 และผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคใต้ จังหวัดสตูล รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา และแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com