เผยแพร่

ITA 2023

 

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

การปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com