เผยแพร่

ITA 2023

 

ข้อมูลพื้นฐาน

การประชาสัมพันธ์

การดำเนินงาน

  • O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
  • O12  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน 

การให้บริการ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  • O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

  • O31 ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy
  • O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
  • O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
  • O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  • O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

  • O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com