ข่าวสาร

ผอ.สพป.นศ.1 แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ ด.ช. เทวราช จันทร์แก้ว ม.2 โรงเรียนชะอวด ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม “โครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล”

 

วันที่ 24 มีนาคม 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ เด็กชาย เทวราช จันทร์แก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม “โครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล” ร่วมกับผู้แทนลูกเสือจังหวัด จำนวน 77 คน ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าว สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับและพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือให้มีทักษะและคุณภาพทางการลูกเสือเทียบเท่าระดับสากล โดยเน้นการพัฒนาทักษะทางลูกเสือและภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้แทนลูกเสือไทย (ลูกเสือ เนตรนารี) มีความพร้อมในการเข้าร่วมงานลูกเสือในระดับลูกเสือโลก และลูกเสือนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความคิดเห็นด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยกับประเทศสมาชิกลูกเสืออื่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์กับคณะลูกเสือนานาชาติ

นอกจากนี้ ผอ.สพป.นศ.1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เน้นย้ำนโยบาย ทั้ง 4 ด้าน แก่บุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานลูกเสือ ได้แก่ 1) ด้านความปลอดภัย เนื่องด้วยช่วงเวลานี้มีหลายโรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ จึงอยากให้เพิ่มทักษะแก่นักเรียนในการเรียนรู้ป้องกัน ดูแล ดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย จากภัยต่าง ๆ และได้กำชับให้ครูดูแลความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของนักเรียนด้วย 2) ด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อยากให้สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต พึ่งพาตนเองได้ 3) ด้านคุณภาพ อยากให้ครูเป็นบุคคลต้นแบบ มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ และจิตวิญญาณความเป็นครู และ 4) ด้านประสิทธิภาพ อยากให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือดังกล่าว ให้สามารถเรียนรู้ และปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com