ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ การประเมินพัฒนาการนักเรียนฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนที่จบหลักสูตรฯ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการดำเนินงานของ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน รายละเอียดเครื่องมือประเมินและเกณฑ์การประเมิน และงบประมาณการดำเนินกิจกรรม

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com