ข่าวสาร

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

18 กุมภาพันธ์ 2566 นายยงศักดิ์ เชาว์วุฒิกุล ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมี นายวัฒสัน สร้างดำรงคุณ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 กล่าวรายงาน และมีนางสาวธันยพร คงเพชร คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร ผอ.และบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบด้านบริหารงบประมาณ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในสังกัด ในการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้ดำเนินการได้ถูกต้องเกิดประโยชน์สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com