เผยแพร่

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • คู่มือการให้บริการการจัดระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ดาวน์โหลด
  • คู่มือการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ DLTV ดาวน์โหลด
  • คู่มือการรับ-ส่งหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาวน์โหลด
  • คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ/บำนาญ ดาวน์โหลด

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com