เผยแพร่

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

  • การแก้ปัญหาการท่องสูตรคูณไม่คล่อง เพื่อพัฒนาการคิดคำนวณด้วยการใช้เพลงสูตรคูณและตารางสูตรคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่างาม จัดทำโดย นางสาวจุฑามาศ พงศ์ทองเมือง ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดท่างาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ดาวน์โหลดเอกสาร 
  • การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้แนวคิดการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำโดย นางสุภาวดี กิจเกิด ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานการพัฒนาชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีที่ 4 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จัดทำโดย นางสาวผกามาศ จันทร์มณี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1  ดาวน์โหลดเอกสาร
  • ชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่อง การจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 เล่มที่ 1 กรอบแนวทางสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น จัดทำโดย นางสาวชไมพร คำเอียด ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ปีงบประมาณ 2565 จัดทำโดย นายเอกวัฒน์ จุลเลศ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานผลการนิเทศการใช้คู่มือแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 จัดทำโดย นายเอกวัฒน์ จุลเลศ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ดาวน์โหลดเอกสาร

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com