เผยแพร่

รายงานการประชุม

  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 2/2567  เอกสารแนบ
  • การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ผ่านระบบทางไกล (Zoom Cloud Meeting) ครั้งที่ 1/2567  เอกสารแนบ
  • การประชุมตามโครงการขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566   เอกสารแนบ

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com