เผยแพร่

กิจกรรมข่าวสารทั้งหมด

ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Intergrity and Transparency Assessment : OIT) เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566

ผอ.สพป.นศ.1 แสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ ด.ช. เทวราช จันทร์แก้ว ม.2 โรงเรียนชะอวด ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนลูกเสือจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วม “โครงการพัฒนาลูกเสือไทยสู่สากล”

ร่วมต้อนรับ นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1

ร่วมเป็นเกียรติและให้การต้อนรับคณะกรรมการการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านทวดทอง

ประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com