เผยแพร่

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

กลุ่มอำนวยการ

 1. นางธัญลักษณ์  สิทธิรักษ์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสาวรัตนา เงินแก้ว  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 3. นางจรรยา แก้วป่าระกํา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 4. นางปิยนันท์ ตรีตรง  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 5. นางสาวดริน ชัยเดช  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
 6. นางสาวปณิศา หุภาทิพย์ พนักงานธุรการ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 1. นางรัตนาวรรณ์ แดงขาว  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางศักดิ์ศรี เต็กฮวด  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ
 3. นางนลินี เจะเกษม  นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
 4. นางธนวรรณ เภรีฤกษ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 5. นางสาวอุมาพร แม่นวิวัฒนกุล นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
 6. นางสาวอารยา จันทร์เชาวน์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
 7. นางสมคิด วิหกฤทธิ์  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 8. นายธวัช จิตอักษร  พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์)
 9. นางจันทร์จิรา สิงหา  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 1. นายสุพิน เสียมไหม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางรวมพร เจริญวรรณ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
 3. นางสิรยา เลิศไกร  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
 4. นายพยุงศักดิ์ เจริญวรรณ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
 5. นางสาวจินตนา จักรมานนท์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
 6. นางประไพ หลวงนา  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 7. นางรัชณี จงภักดี  พนักงานธุรการ

กลุ่มนโยบายและแผน

 1. นางอุบลรัตน์ ผดุงกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสุภา ชูประพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 3. นางวลัยพร จันทร์บูรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 4. นางจิราภรณ์ ศรีคณา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 5. นายไกรศร คงสกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 6. นางวาสนา ขาวหนูนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 1. นางพรรณี พงศ์ยี่ล่า  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสาวทัศนีย์ นิลดับแก้ว  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 3. นางวิมลรัตน์ สุวรรณวงศ์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 4. นางสาวโสภา วงศ์โถง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 5. นางสาวอลิศรา สายวารี  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 6. นางสาวนรีรัตน์ วิวัทพงษ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 7. นางสาวอัมรา มุสิกะโรจน์  นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 1. นางปรียา สงค์ประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสาวธัญชนก ฤทธิมาส  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 3. นางฐิตารีย์ บ้างสกุลวิวัฒน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 4. นางสาวจริยา ทองหอม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 5. นางสาวมณฑกานต์ติ เพชรอักษร  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 6. นางฐิตา สงอาจินต์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 7. นางสาวชไมพร คําเอียด  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 8. นางสาวผกามาศ จันทร์มณี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 9. นายเอกวัฒน์ จุลเลศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 10. นายสรวิศ จันพุ่ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 11. นางสาวสุลาลัย ทองดี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 12. นายสิทธิไกร กุลสวน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 13. นางสาวโสรยา นุ่นแก้ว  พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 1. นายสมิง พระสงฆ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสาวณัฐญดา  หิมคุณ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. นางสาวอรวรรณ ตันพันธุ์วงศ์  นิติกรชํานาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางสาวรัชณัฏฐ์ แสงศรี  นิติกรชํานาญการ

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 1. นางกรรณิกา ตรีพงศ์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม
 2. นางยุพา  แซ่ลิ่ม  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ (ช่วยราชการ)

หน่วยตรวจสอบภายใน

 1. นางบุปผา ใสสะอาด  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

เลขที่ 138 หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

โทรศัพท์ 0-7535-6151 โทรสาร 0-7534-7536 E-mail : nst1edu@gmail.com